kpbKlub přátel Tělovýchovné jednoty BLESK Klikov (KPB) byl založen v roce 1998 z popudu několika občanů Klikova. Byli to ti, kteří měli zájem o udržení sportu – především fotbalu – v Klikově. Zakládajících členů bylo 18 a ještě nyní několik z nich v Klubu působí. Jsou to Alois Halamka, Václav Bednář st., Karel Bednář ml., Karel Böhm, Ferdinand Bušta, Milan Bušta, Jan Čechal, Zdeněk Nevřala, Zdeněk Jiroutek, Bohumil Zahradník a Imrich Žec. V době, kdy klub vznikal, byla situace v TJ BLESK velmi špatná. Nejenom pokud šlo o stav hráčů, ale i s ohledem na finanční možnosti oddílu. Bylo nutno dosáhnout vyšší organizační úrovně a zároveň zvýšit finanční a osobní kázeň jednotlivých funkcionářů a hráčů. Proto byli do výboru TJ BLESK naším Klubem navrženi kandidáti z řad našich členů a tito pak byli na členské schůzi i řádně zvoleni. Všichni noví členové výboru byli pro činnost TJ BLESK přínosem. Aktivně pracoval především Vladimír Kocanda – dlouholetý předseda výboru, dále Václav Bednář st., Karel Bednář ml., Zdeněk Jiroutek, Bohumil Zahradník a Milan Bušta.Členové Klubu se především snažili zajišťovat návštěvnost na zápasech Blesku. Na dohodnutých místech vystavovali písemná oznámení o datech zápasů, později se tyto informace též oznamovaly místním rozhlasem. Pokud byl Blesk v dluzích, Klub sháněl finanční prostředky od sponzorů. Nový výbor fotbalového oddílu však byl již schopen financování řešit samostatně. Klub přátel každoročně rozšiřoval pole působnosti. V roce 2001 sestavil plán své činnosti, který od té doby prakticky ve stejném rozsahu každoročně obnovuje. Minimálně třikrát za rok se Klub schází. Na schůzkách se hodnotí činnost jednotlivých členů, přednesou a vyslechnou se informace z výboru fotbalového oddílu o celkovém stavu mužstva i jednotlivých hráčů a o umístění týmu v příslušné soutěži.

Schůzky Klubu a domácí zápasy fotbalového mužstva TJ BLESK mají v Klikově též kulturní a společenskou funkci. Jsou to příležitosti pobavit se, ale také prodebatovat vážnější problémy společného zájmu. Na zápasech fotbalového týmu zajišťuje Klub především pořadatelskou službu na hřišti a výběr vstupného, případně se stará o zajištění pomezního rozhodčího. Z iniciativy Bohumila Zahradníka a ve spolupráci s Václavem Bednářem ml. je vydáván „Fotbalový zpravodaj“. Každý platící divák obdrží na domácím zápase Blesku jeden výtisk zároveň se vstupenkou. Zpravodaj obsahuje informace o aktuálním postavení týmu Blesku v soutěži, celkovou tabulku soutěže a jiné fotbalové zajímavosti. Členové Klubu věnují Blesku mnoho brigádnických hodin. Podstatně pomáhali rekonstrukci klubovny v sousedství hřiště Blesku a neméně významná byla jejich pomoc při přivedení vody pro zavlažování hřiště v období sucha. Organizuje se slosování vstupenek návštěvníků domácích zápasů, výhry jsou často velmi hodnotné, a také sázení na výsledek probíhajícího utkání. Každoročně je pořádán na hřišti TJ Blesk Den dětí. Pro děti jsou připraveny sportovní soutěže a odměňováni jsou nejenom vítězové – stejně vysoko je hodnocena i pouhá účast. Společně se staví májka a již tradičně se hraje předsilvestrovský zápas aktivních a bývalých hráčů TJ Blesk.

Členové Klubu se mnoho let obětavě starají o travnatou plochu hřiště, instalují brankové sítě a rohové praporky, připravují míče, zajišťují občerstvení a vhodné dresy hráčů, pomáhají při nutných administrativních činnostech. Sledují též životní jubilea nejen svých členů, ale i hráčů a funkcionářů. Významnější výročí („kulatá“) jsou pak podpořena blahopřejnými dopisy, případně menšími dárky.

V současné době má Klub přátel Blesku kolem 50 členů z Klikova, z okolních obcí, Prahy i dalších měst. Všichni členové mají jak ke Klikovu, tak ke klikovskému fotbalu především citový vztah. KPB je nedílnou součástí fotbalového oddílu.